W Polsce umozliwiono działalność bez rejestracji

Rejestracja firmy

W Polsce umozliwiono działalność bez rejestracji.

O tym, że możesz prowadzić działalność bez rejestracji mowi artykuł 5 ustawy prawa dla przedsiębiorców. Jego ustęp 1 brzmi następująco: nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.